Výkonný výbor MAS

Výkonný výbor MAS – výkonný orgán MAS


Výkonný výbor vykonáva hlavne tieto činnosti:

- riadi a kontroluje činnosť MAS Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom, o.z.,

- predkladá zmeny Stanov a vnútorných smerníc na schválenie Valnému zhromaždeniu,

- volí a odvoláva štatutárnych zástupcov – predsedu a podpredsedu spomedzi členov Výkonného výboru,

- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu - Valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,

- zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie,

- schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča návrh ŽoNFP (projekty) na financovanie z PRV ;

- schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými a fyzickými osobami ako aj s medzinárodnými organizáciami,

- poveruje iné osoby na konanie v mene MAS Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom, o.z., na presne stanovený účel,

- podáva návrh Valnému zhromaždeniu na odvolanie člena Výkonného výboru,

- vyhlasuje výzvy na podávanie individuálnych projektov,

- zriadi Výberovú komisiu MAS a Monitorovací výbor,

- rozhoduje o prijatí a vylúčení člena MAS Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom, o.z., a to dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov,

- volí a odvoláva členov Monitorovacieho výboru a Výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút.

Výkonný výbor podľa Organizačného poriadku tiež zriaďuje Kanceláriu MAS, volí a odvoláva jej manažéra.
 

Created & hosted: DesigNet,s.r.o.