Revízna komisia MAS

Revízna komisia – kontrolný orgán


Pôsobnosť Revíznej komisie:


- kontrola hospodárenia MAS, najmä dozeranie na správnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov a vedenia účtovníctva,

- upozornenie orgánov MAS na nedostatky a navrhovanie opatrení na ich odstránenie,

- kontrola dodržiavania Stanov a vnútorných predpisov.
 

Created & hosted: DesigNet,s.r.o.