Valné zhromaždenie MAS

Valné zhromaždenie MAS – najvyšší orgán MAS


Do pôsobnosti Valného zhromaždenia MAS patrí:


- schvaľovanie Stanov MAS Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom, o.z., a ich zmeny a doplnky dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov,

- voľba, odvolávanie a odmeňovanie členov Výkonného výboru (výkonného orgánu združenia) a Revíznej komisie (kontrolného orgánu združenia) dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov,

- schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy,

- schvaľovanie volebného poriadku pre voľbu orgánov MAS Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom, o.z.,

- schvaľovanie účtovnej uzávierky za uplynulý kalendárny rok,

- schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie MAS Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom, o.z., dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov,

- rozhodovanie o zlúčení alebo zániku MAS Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom, o.z., dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov a spôsob likvidácie jeho majetku. V prípade, ak dôjde k zániku občianskeho združenia rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením, občianske združenie je MAS povinná vrátiť čerpané finančné prostriedky na opatrenia osi 4 Leader. Podmienky a spôsob vrátenia finančných prostriedkov sú špecifikované v Systéme finančného riadenia EPFRV.

- stanovenie výšky, spôsobu a termínu úhrady členských príspevkov,

- schvaľovanie rozvojových dokumentov a stratégiu MAS Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom, o.z., dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov,

- ďalšie rozhodnutia, ktoré sú stanovené zákonom alebo Stanovami, alebo ktoré sa zásadným spôsobom týkajú činnosti MAS Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom, o.z., ak o tom rozhodne Valné zhromaždenie s výnimkou rozhodnutí, ktoré sú v právomoci Výkonného výboru.

Created & hosted: DesigNet,s.r.o.