Informácie

Základné informácie

Miestna akčná skupina Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom, o.z., pôsobí na území 15 obcí, Baka, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Mad, Povoda a Vrakúň, Dunajský Klátov, Horné Mýto, Malé Dvorníky, Ohrady, Topoľníky, Trhová Hradská a Veľké Dvorníky patriacich do mikroregiónu Klatovské rameno a Warkun. Oba mikroregióny vznikli v roku 2004 a oba riešili viac-menej obdobné otázky týkajúce sa zdynamizovania svojho rozvoja a skvalitnenia podmienok života na ich území. Aktivity (ako príklad možno uviesť: kultúrne, športové a spoločenské podujatia rôzneho druhu organizované samosprávami, resp. mikroregiónmi, klubmi mládeže, športovcov, dôchodcov, divadelnými súbormi, základnými a materskými školami, zväzmi poľovníkov, rybárov, hasičov, drobnochovateľov, ďalej vzdelávacie aktivity pre občanov, literárne stretnutia, výstavy, festivaly, školy v prírode, ale aj príprava a realizácia spoločných projektov financovaných zo zdrojov EÚ), ktoré tieto mikroregióny realizovali, postupne nadobudli širšie dimenzie a prerástli do vytvorenia spoločného partnerstva najskôr neformálneho a od júla 2008 aj inštitucionalizovaného charakteru. Mikroregióny si uvedomovali, že spoločnými silami môžu ľahšie prekonať svoje nedostatky, racionálnejšie riešiť problémy (tieto sú spravidla podobného zamerania) a efektívnejšie zhodnotiť svoj rozvojový potenciál

Počet obyvateľov 18 887 (31.12. 2008); 18 721 (31.12. 2007)
Rozloha 226,86 km2 (31.12. 2006)
Hustota obyvateľstva 81,7 obyv. na km2 (31.12.2006)
Počet obcí 15 
Z toho mestá   ---
Počet obyvateľov najväčšej obce 2 992 (31. 12. 2008, Topoľníky)
Administratívne zaradenie – okres/y Dunajská Streda (DS)
Administratívne zaradenie – kraj/e Trnavský kraj
Počet obcí zaradených do pólov rastu 4 obce = kohézne póly rastu mimo záujmového územia inovačných pólov rastu (Baka, Topoľníky, Vrakúň, Trhová Hradská)
Počet obcí nezaradených do pólov rastu 11 obcí, ktoré nie sú pólmi rastu mimo záujmových území
   
   

Vízia MAS Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom

Vo všeobecnosti vízia poskytuje rámcovú predstavu o tom, ako by malo územie reprezentované MAS, vyzerať v dlhodobom časovom horizonte. Je to akýsi „sen“, ktorý je všeobecne považovaný za realistický a dosiahnuteľný, pričom aktéri a partneri tohto združenia majú skutočný záujem postupne zbližovať uvedený sen so skutočnosťou.

Vízia jasne a stručne naznačuje budúci obraz územia, ku ktorému by malo smerovať úsilie a aktivity všetkých lokálnych aktérov a zainteresovaných strán. Vízia vyjadruje základné smerovanie rozvoja územia v súlade s predstavami, s požiadavkami a so záujmami, resp. so želaniami jej obyvateľov a všetkých zainteresovaných lokálnych aktérov, od ktorého sa odvíja strategický cieľ a následné špecifické ciele stanovených strategických priorít. 

Sme atraktívnou a ekonomicky vyspelou vidieckou oblasťou, v ktorej je priestor pre iniciatívu a tvorivosť každého, kto chce priložiť ruku k dielu a ďalej podporiť náš rozvoj, zlepšiť podmienky života a zhodnotiť disponibilný potenciál.

 

Sme územím, kde obyvatelia radi a spokojne žijú svoj kvalitný a zmysluplný život, oblasťou, v ktorej vládne partnerstvo, dôvera, entuziazmus ľudí a úcta k vlastnej histórii a k vlastným tradíciám.

Výkonná ekonomika s dostatkom pracovných príležitostí, zdravé životné prostredie, kvalitná infraštruktúra a image príťažlivej turistickej destinácie sú úspechy, ktoré neustále zveľaďujeme a rozvíjame.


Na uvedenú víziu nadväzuje strategický cieľ, ktorý si MAS z hľadiska rozvoja svojho územia zadefinovala nasledovne:

Skvalitniť život na vidieku a zabezpečiť jeho zdravý a harmonický trvalo udržateľný rozvoj pri zachovaní hodnôt a tradícií vidieka pre súčasné a budúce generácie. 

 

Vo väzbe na stanovenú víziu a naplnenie strategického cieľa si MAS stanovila 4 nasledovné strategické priority so špecifickými cieľmi:

  •  Strategická priorita 1 – Diverzifikácia vidieckeho hospodárstva smerom k rozvoju malého a stredného podnikania, remesiel, služieb, malého podnikania a ťažiskovo k vidieckemu cestovnému ruchu

              Špecifický cieľ 1
              Efektívne zhodnotiť disponibilný miestny potenciál a jeho prednosti pre rozvoj a diverzifikáciu vidieckej ekonomiky

  • Strategická priorita 2 – Rozvoj ľudského kapitálu, vzdelanosti a informovanosti

             Špecifický cieľ 2
             Posilniť ľudský potenciál a jeho tvorivosť, zabezpečiť dostupnosť celoživotného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie

  • Strategická priorita 3 – Základná infraštruktúra a služby

             Špecifický cieľ 3
             Zvýšiť atraktivitu územia MAS skvalitnením infraštruktúry a zlepšením dostupnosti základných služieb pre občanov i návštevníkov                  územia MAS

  • Strategická priorita 4 – Tvorba partnerstiev a cezhraničná spolupráca, posilňovanie kapacít a výmena know-how

             Špecifický cieľ 4
             Uplatniť nové formy spolupráce, využiť skúsenosti partnerov a vybudovať vlastné kvalitné personálne zázemie a informačnú bázu
 

 
Created & hosted: DesigNet,s.r.o.